Yorum Yayınlama Kuralları

YORUM YAYINLAMA KURALLARI

İşbu Yorum Yayınlanma Kuralları ("Kurallar”) ile, Denebunu Bilgi Teknolojileri Reklam Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket”) olarak, aldığınız ürüne ("Ürün”) ilişkin Şirket’in sahibi olduğu www.denebunu.com alan adlı internet sitesi ("İnternet Sitesi”) üzerinden görüş ve önerilerinizi paylaşabileceğiniz, ilgili Ürün’ü almayı düşünenler için, ilgili ürünü alan üyelerin ("Üye”) Ürün hakkındaki düşüncelerini öğrenebilecekleri dürüst bir platform yaratmayı amaçlamaktayız.

Ürün yorumu yazarken dikkat edilecek kurallar ve ürün yorumlarının yayınlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
 • Yazılan yorum Ürün’e dair olumlu veya olumsuz fikir ve düşüncelerini içerebilir.
 • Yorumlara Ürün’e dair görsel eklenebilir.
 • İleteceğin yorumlar, Ürün’ü almayı düşünen diğer üyelere ve markalara Ürün ile ilgili daha fazla bilgi sağlayacak ve Ürün’ü almayı düşünen diğer üyeler ve markaların Ürün’le ilgili karar verme süreçlerine destek olacaktır.

Aldığınız ürüne (“Ürün”) ilişkin yorumları yayınlarken olumlu ya da olumsuz olduğuna bakılmaksızın, ilgili yorumlar bakımından gerekli incelemeleri yapıp;

 • Küfür, hakaret, argo, müstehcenlik, ırkçılık vb. ifadeler içermeyen,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne ve sair mevzuatlara uygun,
 • Haksız rekabet yaratmayan,
 • Ürünler’in sağlığa doğrudan ya da dolaylı olarak, yahut hastalık, hastalık belirtisi, rahatsızlık gibi durumlar için etkili olduğunu gösteren ifadeler ve ilgili mevzuatına aykırı sağlık beyanı içermeyen (bazı örnekler- enerji verdi, bağışıklık sistemimi güçlendirdi, hasar görmüş bölgeyi/yarayı iyileştirmeye yardımcı oldu, aknelerimi/sivilcelerimi kuruttu, kırışıklıklarımı giderdi, sindirim sistemimi düzenledi, ağrılarımı geçirdi vb.),
 • Tahrik edici, tehdit edici, küçük düşürücü bir dil kullanılmayan,
 • Kişilik haklarını ihlal etmeyen; hukuka, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmayan,
 • Ürün ile ilgili olan, Ürün’ü anlatmayan ifadeler kullanılmayan,
 • Hukuka aykırı bir durumu teşvik etmeyen/desteklemeyen,
 • Diğer Üyeler’in yorumlarına cevap niteliğinde taciz/utandırıcı/kışkırtıcı nitelikte olmayan,
 • İçeriğinde bir link, karşılaştırma veya reklam bulunmayan,
 • Sadece soru işareti, ünlem işareti, nokta vb. sembollerden oluşmayan, Ürün’e dair iletmek istediğin fikir ve düşüncelerini en az birkaç kelime ile yansıtan,
 • Fikri ve sınai hakları ihlal etmeyen,
 • Başkalarına ait kişisel verilere aykırı veya özel hayatın gizliliğini ihlal edecek ifadeler içermeyen,

yorumları İnternet Sitesi’nde yayınlıyoruz. İlgili yorumlar olumlu ya da olumsuz olduğuna bakılmaksızın en az 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu gibi objektif bir ölçüte göre İnternet Sitesi’nde yayınlanacaktır.

Üyeler’in, değerlendirmelerinin yayınlanması için bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

Tüm Üyelerimiz’in doğru yönlendirilmesi amacıyla yalnızca ilgili Ürün’ü alan Üyelerimiz yorum yapmalıdır. İlgili Ürün’e ilişkin yapmış olduğunuz bir yorum mevzuata ya da yukarıda belirtilen Kurallar’a aykırı ise yayınlanmayacağını veya bir tespit sonucunda platformdan kaldırılabileceğini, böyle bir durumda sizleri bilgilendireceğimizi belirtmek isteriz. Eğer yapmış olduğunuz değerlendirmenin haksız yere kaldırıldığını ya da yayınlanmadığını düşünüyorsanız bizlerle e-posta aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Bu kapsamda taleplerinizi info@denebunu.com adresine iletebilirsiniz.

Üyeler, İnternet Sitesi aracılığıyla işbu Kurallar’a uygun olarak yaptıkları yorumlarda Şirket ve/veya markalar için hazırlanmış, oluşturulmuş, hazırlanacak ve/veya oluşturulacak olan her türlü önerilere ve görüşlere ilişkin tasarımın, tasarımı oluşturan görsel unsurların, bu kapsamda oluşturulmuş görsel malzemenin ve dosyaların, numunelerin, örneklerin, buna ilişkin her türlü bilgilerin ve belgelerin tüm kullanım ve fikri mülkiyet haklarının (Fikri mülkiyet hakkı; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat gereğince münhasıran işleme, kullanma, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakları ve emredici hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde manevi hakları ve telif hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları anlamına gelmektedir) bizzat Şirket’e ait olduğunu ve olacağını, işbu yorumun Şirket tarafından herhangi bir yayın mecrasında veya Şirket’e ve/veya markaya ait hizmetlerin ve/veya yazılımların geliştirilmesi/iyileştirilmesi amacıyla kullanılması dolayısıyla bundan hiçbir hak ve/veya bedel talep etmeyeceğini, yorumun yaratıcısı sıfatından dolayı ilgili mevzuat, sözleşme veya herhangi başka sebeple doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü talep ve alacağından gayrı kabili rücu olarak serbest iradesi ile ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın süresiz olarak feragat ettiğini, işbu Kurallar’daki yükümlülüklerine aykırı davranması sebebiyle Şirket ve/veya Şirket çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin herhangi bir zarara (dava, sulh ve avukatlık ücretleri de dahil her türlü masrafı da içermektedir) veya talebe maruz kalması durumunda ilgili talepleri doğrudan ve fer'ileri ile birlikte ilk talepte nakden ve defaten ifa ile birlikte tazmin edeceğini veya bu taleplerin Şirket tarafından karşılanması halinde tüm bu bedelleri ferileri ile birlikte herhangi bir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin karşılayacağını gayrikabili rücu ve süresiz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, işbu Kurallar’ı hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Denebunu Bilgi Teknolojileri Reklam Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi